Algemen Voorwaarden

Algemene voorwaarden K2 Trading

K2 Trading B.V., statutair gevestigd te Nijkerk aan de Edisonstraat 7, 3861 NE, geregistreerd bij de Kvk onder nummer 61621153, hierna te noemen “gebruiker” van onderhavige voorwaarden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Op alle door en/of aan wederpartij gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met gebruiker van onderhavige voorwaarden gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met gebruiker zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Afwijking van onderstaande voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door gebruiker aan wederpartij.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
4. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en zijn ondertekend.

Artikel 2 – De aanbieding
1. De aanbieding van de gebruiker wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij gegeven termijn.
2. De aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
3. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de gebruiker is voorts slecht geldig als deze door de gebruiker is bevestigd.
4. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de wederpartij te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
2. Deze voorwaarden zijn onverkort van kracht bij de verkoop van voertuigen in consignatie. Bij tegenstrijdigheden met de bepalingen van de consignatieovereenkomst zijn deze laatste leidend (zie ook onder artikel 4 sub f.).

Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst
In de (consignatie)overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:
a. de (persoons)gegevens van partijen;
b. omschrijving van het voertuig/ product
c. de prijs van het voertuig/product;
d. indien afwijkend van onderhavige voorwaarden de leveringsdatum en de leveringsvoorwaarden;
e. indien afwijkend van onderhavige voorwaarden de wijze van betaling;
f. andere uitzonderingen waarbij geldt dat indien deze in strijd zijn met enige bepaling uit deze voorwaarden de overeenkomst leidend is.

Artikel 5 – Prijswijzigingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte voertuigen te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 mogen naast de genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en /of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe voertuigen worden doorberekend.
3. Ingeval de wijziging van de bedongen prijs door de gebruiker plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij na kennisgeving van de wijziging, het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. De ontbinding dient binnen tien dagen na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 6 – Het risico voor het voertuig
Het voertuig is tot het tijdstip van de feitelijke levering voor rekening en risico van de gebruiker. Het eventueel in te kopen voertuig wordt pas eigendom van de wederpartij nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden. Tot die levering is het in te kopen voertuig voor rekening en risico van de wederpartij en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van de het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 7 – Levering en verzuim
1. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Indien het voertuig niet binnen drie weken na de ingebrekestelling door gebruiker is geleverd, dan kan de wederpartij de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Indien de gebruiker alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken het voertuig levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet aan wederpartij worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden of vergoeding te verlangen van de als gevolg van de overschrijding van de leveringstermijn geleden schade.
4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van onmacht van de wederpartij, als bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden, dan is zowel gebruiker als wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien het voertuig dan wel het product op maat is besteld, is ontbinding door de wederpartij alleen mogelijk na vergoeding van de schade ter hoogte van het orderbedrag dan wel koopprijs.

Artikel 8 – Annuleren
1. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Onder schriftelijk wordt mede verstaan per elektronisch emailverkeer.
2. Onverminderd het recht van gebruiker om nakoming te vorderen, is de gebruiker gerechtigd, indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, waarbij gebruiker aan wederpartij 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.
3. De schadevergoeding zoals omschreven in lid 2 van deze bepaling dient binnen 10 dagen, gerekend vanaf de annuleringsdatum te worden betaald aan de gebruiker. Indien de wederpartij nalaat de schadevergoeding binnen 10 dagen te betalen, is de gebruiker gerechtigd de gebruiker schriftelijk of elektronisch te melden dat de wederpartij de overeenkomst alsnog dient na te komen. De wederpartij komt alsdan geen beroep meer toe tot annuleren van de overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling
1. De schulden van de wederpartij aan de gebruiker zijn brengschulden. Betaling dient contant, per pin of bankoverschrijving, te geschieden bij aflevering van het voertuig.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch een ander moment van betaling is overeengekomen, is de gebruiker gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt. Deze verhoging aan het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder aan de wederpartij uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de wederpartij tot betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 1 maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van het voertuig.
4. De wederpartij dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Indien de wederpartij verzuimt over te gaan tot betaling, dan zendt de gebruiker na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de wederpartij de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de gebruiker gerechtigd (wettelijke) rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
6. Door de gebruiker te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om de betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke kosten zijn ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
5. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van gebruiker is steeds beperkt tot het door de verzekeraard uit te keren bedrag.

Artikel 11 – Transport
Transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Verbintenissen door gebruiker jegens derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht voor rekening en in het belang van de wederpartij te zijn aanvaard. Gebruiker kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen voertuig uitvalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij wederpartij tijdig verzoekt het transport voor zijn rekening te verzekeren.

Artikel 12 – Garantie
1. Op wederpartij rust een vergaande onderzoeksplicht. Wederpartij begrijpt dat op de door de gebruiker geleverde, gebruikte voertuigen geen garantie wordt afgegeven en dat wederpartij de gebruikte auto accepteert behoudens de wettelijke garantie die gebaseerd is op het normaal gebruik. In ieder geval heeft de wederpartij geen garantie op:
a. normale slijtage;
b. verborgen gebreken.
2. Eventuele gebreken Indien de wederpartij de overeenkomst wenst ongedaan te maken wegens een defect zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, dan kan dit binnen drie dagen na aankoop tegen een administratieve kostprijs van €250,-.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het geleverde voertuig blijft eigendom van de gebruiker zolang de wederpartij al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Wederpartij is dan ook niet gerechtigd het voertuig te vervreemden, te bezwaren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
2. Zolang het voertuig niet in eigendom op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
3. De gebruiker zal tot generlei vrijwaring van de wederpartij voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de wederpartij de gebruiker voor aanspraken, die derden op de gebruiker zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 14 – Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens van wederpartij worden door de gebruiker verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan de gebruiker:
a. de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de wederpartij na te komen;
b. de wederpartij een optimale service verlenen;
c. de wederpartij in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en de wederpartij gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
d. de autogegevens opnemen in het tellerstandenregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen;
e. de persoonsgegevens van de wederpartij in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar stellen aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens;
2. Tegen deze verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de wederpartij bij de gebruiker aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 15 – Reclame en verjaring
1. Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient door wederpartij binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij gebruiker gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van wederpartij.
2. Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 16 – Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de gebruiker is gevestigd.

Versie April 2023